FEATURED

Loeb Bldg. Fire Alarm & Elev. Upgrades, Carleton U., Ottawa, Ont

Carleton University Campus, Ottawa, Ontario
Ongoing

Gloucester High School Renovations, Ottawa, Ont.

2060 Ogilvie Road, Ottawa, Ontario
2018

Gemmill Park, Almonte, Ontario

Almonte, Ontario
2017

Mothercraft

475 Evered Avenue, Ottawa, Ontario
2017

Pleasant Park Public School Addition, Ottawa, Ont.

564 Pleasant Park Road, Ottawa, Ontario
2015